Согласно Правилникот за набавки на Друштво за градежништво, трговија и услуги ФИНЕРТИ дооел Скопје од 22.02.2018 година, а во врска со Програмата за нови домови на Хабитат Македонија во Велес, на ден 03.06.2024 година објавува:

ПОВИК И УСЛОВИ НА НАБАВКА бр.1/2024

Преземи документ: Повик и услови за набавка бр. 1/2024

Преземи: Проект архитектура
Дополнителни информации понудувачите можат да добијат од Костадин Настевски (тел. 075 868 138, е-меил: knastevski@habitat.org.mk, info@finerti.com.mk).